ДПА

ДПА-2016 з інформатики в основній школі (9 клас)

Інформатика. ДПА 9 клас
Для проведення державної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня).
Пропонується атестаційну роботу поділити на 3 частини.
Перша частина - рекомендується включити 12-14 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.
Наприклад:
У завданнях оберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть рік, коли було створено першу електронно-обчислювальну машину в Україні.
 • А) 1942 рік;
 • B) 1946 рік;
 • B) 1951 рік;
 • D) 1953 рік.
2. Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який дає змогу переглянути всі слайди презентації у вигляді ескізів.
 • А) сторінки нотаток;
 • Б) показ слайдів;
 • B) звичайний;
 • Г) сортувальник слайдів.
3. Укажіть, від чого залежить ступінь стиснення файлів під час архівування.
 • А) швидкодії комп'ютера;
 • Б) Даних, що зберігаються у файлі;
 • B) обсягу дискового простору;
 • Г) обсягу оперативної пам'яті.
4.Укажіть тип графічного редактора, шо вбудований у середовище текстового процесора MS Word.
 • векторний;
 • Б) растровий;
 • тривимірний;
 • Г) фрактальний.
5. Укажіть правильне продовження твердження: «Область, у якій створюються і монтуються проекти в середовищі програми MS Windows Movie Maker, відображається у двох видах...».
 • А) на розкадровці та у вікні попереднього перегляду;
 • Б) на розкадровці та на шкалі часу;
 • B) у вікні попереднього перегляду та на шкалі часу;
 • Г) у вікні попереднього перегляду та в рядку стану.
6. Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок-схему якої подано на малюнку.
 • А) слідування;
 • Б) розгалуження зі скороченою формою;
 • B) цикл з передумовою;
 • Г) цикл з післяумовою.

Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.
Наприклад:
У завданні складіть блок-схему алгоритму розв'язування задачі.
Нехай відомо кількість мешканців у кожному з ЛГ будинків деякої вулиці. Нумерація будинків неперервна, від 1 до ЛГ. З лівого боку вулиці розташовані будинки, що мають непарні номери, а з правого боку - ті, номери яких є парними. Знайдіть, на якому боці вулиці проживає більше мешканців.
Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити 2 практичних завдання, одне з яких повинно передбачати написання програми.
Наприклад:
Завдання передбачають безпосереднє їх виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
1. Засобами текстового процесора створіть новий файл, шо міститиме відомості про шкідливе програмне забезпечення. Для цього:
1) одним з відомих вам способів створіть текстовий документ, до якого додайте таблицю з назвою «Шкідливе програмне забезпечення», що містить дані про різні види шкідливого програмного забезпечення, шляхи їхнього розповсюдження та принципи дії;
2) складіть і запишіть до документа список ознак прояву шкідливих комп'ютерних програм;
3) запишіть у Документ основні рекомендації щодо захисту інформаційної системи від дій шкідливого програмного забезпечення;
4) збережіть документ у файлі з іменем Шкідливі програми.dос у папці Атестація_Прізвище.
У завданні 2 запишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
2. Запишіть програму формування та виведення масиву з N елементів (N < 1000). Елементи масиву - перші N простих чисел (просте число - це натуральне число, відмінне від одиниці, яке ділиться тільки на 1 і на себе).
Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли розв’язки завдань на комп’ютері роздрукувати на аркушах формату А4 або іншого доступного формату із заздалегідь поставленим штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120 хв.
При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.
Складено на підставі Орієнтовних вимог до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, затверджених Наказом МОН № 94 від 08 лютого 2016 року.


Немає коментарів:

Дописати коментар